Missie en visie

Vzw Krijt ondersteunt scholen en hun partners zodat alle leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen.

Wat we doen:

 • We maken schoolpersoneel armoedevaardig door te sensibiliseren rond het thema armoede en we ontkrachten vooroordelen over armoede.
 • We ondersteunen scholen om het aantal onbetaalde schoolfacturen te doen dalen door te streven naar een gezond financieel beleid voor de school waarbij iedereen gelijke kansen krijgt.
 • We informeren en adviseren scholen op verschillende manieren. We installeren een hulplijn voor scholen en partners en delen onze deskundigheid door het ontwikkelen van werkinstrumenten voor scholen die gedeeld kunnen worden via een online educatief platform.
 • We brengen scholen samen en bevorderen uitwisseling.
 • We helpen scholen met het uitbouwen van een netwerk.

We doen dit:

 • Op een duurzame manier. We willen graag dat alles wat we doen een impact heeft op lange termijn.
 • Samen. We vinden het belangrijk dat mensen die in armoede leven betrokken worden in het proces om scholen armoedevaardiger te maken. Daarnaast werken we samen met verschillende organisaties zodat we samen ons doel kunnen bereiken.
 • Maatschappelijk geëngageerd. We willen ons actief inzetten om de ongelijkheid in het onderwijs voor kinderen weg te werken en we willen actief betrokken worden in dit beleid. Waar nodig alarmeren we de problemen en dragen we actief bij om de situatie te verbeteren.
 • In alle openheid. In al onze samenwerkingsverbanden willen wij een open en oprechte relatie uitbouwen met een maximale afstemming van verwachtingen en mogelijkheden. Daarbij willen we inzetten op een duidelijke en transparante communicatie, zowel intern als extern.

We doen dit:

 • Op een duurzame manier. We willen graag dat alles wat we doen een impact heeft op lange termijn.
 • Samen. We vinden het belangrijk dat mensen die in armoede leven betrokken worden in het proces om scholen armoedevaardiger te maken. Daarnaast werken we samen met verschillende organisaties zodat we samen ons doel kunnen bereiken.
 • Maatschappelijk geëngageerd. We willen ons actief inzetten om de ongelijkheid in het onderwijs voor kinderen weg te werken en we willen actief betrokken worden in dit beleid. Waar nodig alarmeren we de problemen en dragen we actief bij om de situatie te verbeteren.
 • In alle openheid. In al onze samenwerkingsverbanden willen wij een open en oprechte relatie uitbouwen met een maximale afstemming van verwachtingen en mogelijkheden. Daarbij willen we inzetten op een duidelijke en transparante communicatie, zowel intern als extern.

Onze trajecten en vormingsinitiatieven.

 • We bieden basis- en secundaire scholen en hun partners (voor- en naschoolse opvang, lokale overheden, buurthuizen, …) langdurige trajecten op maat aan.
 • We verzorgen een open vormingsaanbod en organiseren onder andere workshops en studiedagen.
 • We werken op vraag van scholen en hun partners (voor- en naschoolse opvang, lerarenopleidingen, lokale overheden, …) vormingsinitiatieven op maat uit.
 • We organiseren opleidingen voor onderwijsprofessionals in het bredere middenveld om met onze aanpak aan de slag te gaan (sociale diensten van lokale besturen, OCMW’s, Huizen van het Kind, brugfiguren, beleidsmedewerkers van scholengroepen, onderwijsopbouwwerkers, …).

We bouwen samenwerkingsverbanden uit.

 • We bouwen en onderhouden een breed samenwerkingsverband en zetten het netwerk in om de doelen te bereiken.

We doen aan beleidsbeïnvloeding.

 • We signaleren/lobbyen en beïnvloeden het beleid.
 • We vertolken de stem van scholen naar het beleid toe.
 • We streven naar structurele veranderingen op niveau van de Vlaamse overheid.

We communiceren over de problematiek.

 • We schrijven publicaties.
 • We sturen een nieuwsbrief uit voor scholen en geïnteresseerden.
 • We zijn actief aanwezig in de pers door het geven van interviews en het schrijven van artikels.
 • We zorgen voor een grote bekendheid.
 • We organiseren sensibiliseringsacties.
 • We ontwikkelen handleidingen, brochures en methodieken.

We communiceren over de problematiek.

 • We schrijven publicaties.
 • We sturen een nieuwsbrief uit voor scholen en geïnteresseerden.
 • We zijn actief aanwezig in de pers door het geven van interviews en het schrijven van artikels.
 • We zorgen voor een grote bekendheid.
 • We organiseren sensibiliseringsacties.
 • We ontwikkelen handleidingen, brochures en methodieken.

We volgen vernieuwingen op.

 • We brengen noden in kaart.
 • We besteden aandacht aan netwerken binnen de onderwijs- en welzijnssector om de vinger aan de pols te houden omtrent vernieuwingen.
 • We ‘vertalen’ vernieuwingen naar de scholen en hun partners toe en besteden aandacht aan de toegankelijkheid ervan.

Ambitienota voor de nieuwe regering: Stop de impact van armoede in onderwijs.

Binnenkort zijn er verkiezingen. Om werk te maken van gelijke onderwijskansen voor álle leerlingen, ook leerlingen in armoede, heeft vzw Krijt enkele adviezen gemaakt voor het toekomstig beleid en de oppositie. Je kan die hier lezen.