Het A-Z project

Vzw Krijt begeleidt de samenwerking tussen lokale besturen, scholen en welzijnspartners naar een afgestemd armoedebeleid.

Waarom

Armoede bestaat jammer genoeg overal en is niet altijd zichtbaar. Lokale besturen ontvangen signalen van verschillende bronnen, waaronder medewerkers van het OCMW en brugfiguren, die aangeven dat leerlingen niet altijd volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs vanwege armoede. Zowel lokale besturen als scholen beschikken vaak niet over de nodige expertise om op een structurele manier om te gaan met de uitdagingen die armoede met zich meebrengt binnen ons onderwijssysteem. Ze hebben concrete handvaten nodig om bijvoorbeeld de schoolfactuur helderder te presenteren of om de financiële stress bij zowel ouders als scholen te verlichten.

Scholen die zich actief inzetten voor een meer armoedebewuste aanpak creëren een gunstiger welbevinden, vergroten de motivatie en stimuleren de leerkansen bij hun leerlingen in armoede.

Vanaf 2021 begeleidt vzw Krijt samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen, deelnemende scholen en lokale (welzijns)partners met als doel een gedragen overkoepelend armoedebeleid. Als onderdeel van deze begeleidingstrajecten zetten we ook in op sensibilisering van alle onderwijsmedewerkers en integratie van de inzichten in het beleid van de deelnemende scholen.

Scholen zijn een belangrijke schakel in de strijd tegen armoede. Daarom investeert Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle in de uitbreiding van de werking van vzw Krijt, met een nieuw project: ‘Van A tot Z: Van Aartselaar tot Zelzate: gemeente en scholen zorgen voor kansrijk onderwijs voor Aaron en Zulma’. Hiermee kan vzw Krijt 10 extra gratis samenwerkingsverbanden opzetten.

Vanaf 2021 begeleidt vzw Krijt samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen, deelnemende scholen en lokale (welzijns)partners met als doel een gedragen overkoepelend armoedebeleid. Als onderdeel van deze begeleidingstrajecten zetten we ook in op sensibilisering van alle onderwijsmedewerkers en integratie van de inzichten in het beleid van de deelnemende scholen.

Scholen zijn een belangrijke schakel in de strijd tegen armoede. Daarom investeert Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle in de uitbreiding van de werking van vzw Krijt, met een nieuw project: ‘Van A tot Z: Van Aartselaar tot Zelzate: gemeente en scholen zorgen voor kansrijk onderwijs voor Aaron en Zulma’. Hiermee kan vzw Krijt 10 extra gratis samenwerkingsverbanden opzetten.

Het begeleidingstraject:

Voor wie?

Lokale besturen en vrijwillig deelnemende scholen (tenzij het over een hele scholengroep of –gemeenschap gaan, en die werkt samen met het lokaal bestuur) op hun grondgebied. Het is ook mogelijk dat een scholengroep of –gemeenschap samen met een lokaal bestuur instapt.

Het is niet noodzakelijk dat er al een structurele samenwerking bestaat tussen de partners.

Wat zijn de doelen?

 • Kennis over armoede en onderwijs vergroten
 • Duurzame samenwerking tussen de actoren versterken
 • Noden en drempels voor kansrijk onderwijs voor iedereen gezamenlijk in kaart brengen
 • Doordachte gezamenlijke doelen en effectieve beleidsmaatregelen formuleren en implementeren.

Wat verwacht vzw Krijt van de betrokken partners?

Het succes van een samenwerkingsverband staat of valt met het engagement van de deelnemende scholen en de motivatie en tijdsinvestering van het lokaal bestuur.

Engagement van de scholen

 • Deelname aan het traject van het samenwerkingsverband. We adviseren om per school zowel een directielid als een (zorg)leerkracht af te vaardigen om in de werkgroep te zetelen. Het is niet nodig dat beide personen op elk contactmoment aanwezig zijn, maar ze dienen goed met elkaar af te stemmen over de afspraken en inhoud.
 • Schoolanalyse maken met vragenlijsten uit de Selfie-tool van vzw Krijt.
 • Minstens één vormingsmoment voor hele schoolteam.

Engagement van de scholen

 • Deelname aan het traject van het samenwerkingsverband. We adviseren om per school zowel een directielid als een (zorg)leerkracht af te vaardigen om in de werkgroep te zetelen. Het is niet nodig dat beide personen op elk contactmoment aanwezig zijn, maar ze dienen goed met elkaar af te stemmen over de afspraken en inhoud.
 • Schoolanalyse maken met vragenlijsten uit de Selfie-tool van vzw Krijt.
 • Minstens één vormingsmoment voor hele schoolteam.

Engagement van het lokaal bestuur

 • Deelname aan het traject met een duidelijk mandaat van tenminste het diensthoofd, beter nog van het schepencollege.
 • Samenwerking met lokale ervaringsdeskundige opzetten indien die er nog niet is o Deelname minstens één vertegenwoordiger van het lokale bestuur aan de ’train the trainer’ opleiding van vzw Krijt gedurende het traject.Eén persoon van het lokaal bestuur zal de trekker van het traject worden. Van hem/haar verwachten we:
  • Een actieve samenwerking met vzw Krijt gedurende het traject
  • Een duurzame ondersteuning van de scholen na het traject

Engagement van het lokaal bestuur

 • Deelname aan het traject met een duidelijk mandaat van tenminste het diensthoofd, beter nog van het schepencollege.
 • Samenwerking met lokale ervaringsdeskundige opzetten indien die er nog niet is o Deelname minstens één vertegenwoordiger van het lokale bestuur aan de ’train the trainer’ opleiding van vzw Krijt gedurende het traject.Eén persoon van het lokaal bestuur zal de trekker van het traject worden. Van hem/haar verwachten we:
  • Een actieve samenwerking met vzw Krijt gedurende het traject
  • Een duurzame ondersteuning van de scholen na het traject

Een traject kan echt starten als er minstens 4 deelnemende scholen hun engagement hebben bevestigd.

Hoe verloopt het traject?

Aanloopfase

Verkennen van de opbouw van het traject, verwachtingen en definitief engagement van de betrokkenen om het traject op te starten.

 • Infosessie (1u)
 • Scholen, lokaal bestuur en (eventuele) andere partners bevestigen hun deelname
 • Kennismaking (2u)
  • Uitdagingen en noden verkennen
  • Verwachtingen en afspraken over de samenwerking
  • Opbouw van traject afstemmen

Aanloopfase

Verkennen van de opbouw van het traject, verwachtingen en definitief engagement van de betrokkenen om het traject op te starten.

 • Infosessie (1u)
 • Scholen, lokaal bestuur en (eventuele) andere partners bevestigen hun deelname
 • Kennismaking (2u)
  • Uitdagingen en noden verkennen
  • Verwachtingen en afspraken over de samenwerking
  • Opbouw van traject afstemmen

Fase 1 – kennis over armoede en huidige situatie armoedebeleid

Verdieping inzicht in kansarmoede en impact op de schoolloopbaan o.a. aan de hand van een getuigenis van een ervaringsdeskundige.

Verdieping noden, drempels en kwetsbaarheden.

 • Vormingsmoment (2u)

Analyse sterke punten en mogelijke werkpunten op schoolniveau.

 • Alle scholen nemen vragenlijsten af en krijgen automatisch een rapport
 • Het lokaal bestuur neemt een vragenlijst af en krijgt hier feedback op
 • Op basis van het rapport maken alle deelnemers een voorbereidende opdracht om mogelijke prioritaire werkpunten op school- en lokaalniveau te benoemen en mogelijke prioriteiten om op te nemen in het samenwerkingsverband.

Fase 1 – kennis over armoede en huidige situatie armoedebeleid

Verdieping inzicht in kansarmoede en impact op de schoolloopbaan o.a. aan de hand van een getuigenis van een ervaringsdeskundige.

Verdieping noden, drempels en kwetsbaarheden.

 • Vormingsmoment (2u)

Analyse sterke punten en mogelijke werkpunten op schoolniveau.

 • Alle scholen nemen vragenlijsten af en krijgen automatisch een rapport
 • Het lokaal bestuur neemt een vragenlijst af en krijgt hier feedback op
 • Op basis van het rapport maken alle deelnemers een voorbereidende opdracht om mogelijke prioritaire werkpunten op school- en lokaalniveau te benoemen en mogelijke prioriteiten om op te nemen in het samenwerkingsverband.

Fase 2 – thema’s voor de samenwerking verkennen en kiezen

Vertrekkende van informatie uit de kennismaking en de analyse van het lokaal bestuur alsook elke school op interactieve wijze zicht krijgen op de thema’s/uitdagingen/doelstellingen voor het traject. Het wordt duidelijk wat de groep samen verder zal onderzoeken en waarbij scholen apart ondersteuning op maat krijgen. Mogelijk worden op maat bepaalde workshops ingericht.

 • Werkmoment (2u30)

Fase 2 – thema’s voor de samenwerking verkennen en kiezen

Vertrekkende van informatie uit de kennismaking en de analyse van het lokaal bestuur alsook elke school op interactieve wijze zicht krijgen op de thema’s/uitdagingen/doelstellingen voor het traject. Het wordt duidelijk wat de groep samen verder zal onderzoeken en waarbij scholen apart ondersteuning op maat krijgen. Mogelijk worden op maat bepaalde workshops ingericht.

 • Werkmoment (2u30)

Fase 3

Partners traject

Thematische verdieping en toewerken naar bewuste acties.

 • 3 werkmomenten (3 x 2u)

Mogelijke thema’s: opvolging schoolfacturen, gelijke participatiekansen, een sterk partnerschap met ouders, kostenbeleid, samenwerking met welzijn, lokale acties rond e-inclusie afstemmen op de noden van leerlingen/ouders in kwetsbare situaties, netwerken uitbouwen…

Schoolteams & lokaal bestuur

Vorming met ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

 • Basisvorming armoede tijdens studiedag verplicht voor elke deelnemende school
 • Thematische vorming toegankelijk voor schoolteams van alle deelnemende scholen alsook lokaal bestuur
 • Vorming op maat

Fase 3

Partners traject

Thematische verdieping en toewerken naar bewuste acties.

 • 3 werkmomenten (3 x 2u)

Mogelijke thema’s: opvolging schoolfacturen, gelijke participatiekansen, een sterk partnerschap met ouders, kostenbeleid, samenwerking met welzijn, lokale acties rond e-inclusie afstemmen op de noden van leerlingen/ouders in kwetsbare situaties, netwerken uitbouwen…

Schoolteams & lokaal bestuur

Vorming met ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

 • Basisvorming armoede tijdens studiedag verplicht voor elke deelnemende school
 • Thematische vorming toegankelijk voor schoolteams van alle deelnemende scholen alsook lokaal bestuur
 • Vorming op maat

Fase 4 – synthese traject en opmaken actieplan

Terugblik op traject, resultaten en afspraken in beeld brengen en samen afspraken maken over verdere samenwerking.

 • Werkmoment (2u)
 • Terugkoppeling naar alle schoolteams door de partners van het traject
 • Werkmoment verdere uitwerking en concretisering actieplan (2u)

Fase 4 – synthese traject en opmaken actieplan

Terugblik op traject, resultaten en afspraken in beeld brengen en samen afspraken maken over verdere samenwerking.

 • Werkmoment (2u)
 • Terugkoppeling naar alle schoolteams door de partners van het traject
 • Werkmoment verdere uitwerking en concretisering actieplan (2u)

Fase 5 – terugkommoment

Het jaar nadien komt vzw Krijt terug voor een terugkommoment met de betrokken partners om de impact van het traject te evalueren. We staan stil bij:

 • Terugblik en oogsten
 • Kritische spiegel
 • Laatste vragen voor inhoudelijke ondersteuning
 • Inspiratie opdoen van elkaar
 • Motiveren en ondersteunen voor het zetten van volgende stappen
 • Werkmoment (2u)

Fase 5 – terugkommoment

Het jaar nadien komt vzw Krijt terug voor een terugkommoment met de betrokken partners om de impact van het traject te evalueren. We staan stil bij:

 • Terugblik en oogsten
 • Kritische spiegel
 • Laatste vragen voor inhoudelijke ondersteuning
 • Inspiratie opdoen van elkaar
 • Motiveren en ondersteunen voor het zetten van volgende stappen
 • Werkmoment (2u)

Tijdslijn:

Kostprijs

Dankzij de subsidies van kabinet Dalle voor dit project, kan vzw Krijt deze samenwerkingsverbanden gratis aanbieden.

De train the trainer opleiding is gratis voor de eerste deelnemer. Indien het lokaal bestuur/scholengroep of –gemeenschap kiest om een tweede of derde persoon te laten opleiden, zijn deze wel betalend. De prijzen zijn hier te raadplegen. (Scrol naar beneden naar de titel ‘Praktisch’)

Hoe een traject starten:

Contacteer Colette Victor op 0473 567 279 of colette.victor@vzwkrijt.be

Vervolgens maakt de initiatiefnemer andere mogelijke partners warm in samenwerking met vzw Krijt en worden infosessie en kennismakingsmoment ingepland.

Bij veel aanvragen zal de selectie door vzw Krijt en de projectpartners gebeuren.

Schrijf je hier in voor onze gratis online infosessie rond het ‘A-Z-project’ op donderdag 25/04/24 van 14u30 – 16u om een beter zicht te krijgen van het project.

Voor meer informatie over dit samenwerkingsverband, klik hier om onze brochure te lezen.