project-stos

Project: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders.

Scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het betalen van de schoolrekening niet evident. Eén Belg op zeven leeft immers in armoede.

Dit project heeft als doel om secundaire scholen te helpen zoeken naar:

 • oplossingen voor onbetaalde schoolfacturen
 • een kostenbewust beleid
 • samenwerkings- en opleidingsmogelijkheden

Beste directeur,

Waarschijnlijk bent u op onze website terechtgekomen omdat u reageert op de oproep die u vernomen heeft via de pers of uw onderwijskoepel i.h.k.v. het project Samen tegen onbetaalde schoolfacturen. Koken kost geld, zoals men in de volksmond zegt, en het niet innen van de uitstaande schoolfacturen heeft zonder twijfel gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs dat u probeert te bieden op uw school.

We willen samen met u op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor de onbetaalde schoolfacturen. Maar meer nog, ik wil samen met u en één van onze vormingsduo’s, op zoek gaan naar concrete handvaten voor een kostenbewust beleid. We zullen samen bekijken of er acties zijn die jullie kunnen realiseren waarbij het onderwijs in uw school meer betaalbaar wordt, ook voor uw meest kwetsbare leerlingen en ouders. Daarnaast bekijken we of er opleidings- en samenwerkingsmogelijkheden zijn die uw school en uw team nog verder kunnen versterken. Deze begeleiding gebeurt altijd op maat en in samenspraak met uw school.

Verder op deze website vindt u informatie over:

 • Het doel van het project
 • De partners
 • Wat het project inhoudt
 • Welke scholen zich kunnen inschrijven
 • Algemene vragen en antwoorden
 • De aanmelding

Moest u nog andere vragen hebben, aarzel zeker niet om mij te contacteren.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Colette Victor
Projectcoördinator

doel

Doel

Dit project wil uw school de mogelijkheid bieden in te stappen in een teamgericht navormingstraject. Hierin wordt de school begeleid door een vormingswerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Deze begeleiding loopt in nauwe en actieve samenspraak met de pedagogische begeleidingsdienst die uw school vanuit de onderwijskoepel opvolgt. Samen gaan jullie een veranderingsproces aan om een effectief beleid uit te werken om onbetaalde facturen tegen te gaan.

partners

Partners

project-inhoud

Project inhoud

Het traject loopt gedurende één schooljaar. Tijdens dit schooljaar zal het schoolarmoedeteam van uw school een weg afleggen samen met een vormingsduo van het project en een schoolbegeleider. Dit schoolarmoedeteam kan bestaan uit een nieuw samengesteld of een reeds bestaand team. Doorheen het traject wordt gaandeweg gebouwd aan een visie inzake armoede en concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van uw school. Deze dienen tegen het einde van het schooljaar o.a. geïmplementeerd te worden in het schoolreglement, met het oog op operationalisering bij het daarop volgende schooljaar.

Dit project verzamelt de aanwezige kennis op het terrein en verwerkt dit tot een traject op maat van uw school. Er wordt ingezet op preventief werken, waarbij samen met de school bekeken wordt op welke manier jullie omgaan met de verschillende kostenposten voor de leerlingen en hoe jullie omgaan met onbetaalde schoolfacturen en armoedesituaties.

Daarnaast zal er ook aandacht gaan naar het curatief aspect. Hoewel we er van uitgaan dat het volume van onbetaalde schoolfacturen kan dalen met een goed schoolbeleid, zal dit probleem blijven bestaan. Scholen zijn immers niet verantwoordelijk voor de hele armoedeproblematiek. Hiervoor wordt aandacht besteed aan sociale invordering. Dit onder meer via samenwerking met MyTrust0 en het lokale OCMW.

Op basis van een ‘foto’ van uw school wordt er vanuit een schoolarmoedeteam gestart met het ontwikkelen van concrete verbeteracties. Hierbij wordt gezorgd dat alle belangrijke actoren in de school en de schoolomgeving betrokken worden. Zo worden de acties gedragen door iedereen van het schoolbestuur tot en met de ouders. Ook het lokaal bestuur, CLB en een lokale armoede-organisatie spelen hier een belangrijke rol. Het verloop van het traject loopt zodanig inclusief dat het hele schoolteam betrokken wordt.

samen tegen onbetaalde schoolfacturen België

Het begeleidingstraject loopt gedurende één schooljaar. Het daaropvolgende schooljaar moeten de verbeteracties hun plaats vinden in het schoolbeleid. Een verderzetting van het project maakt ook een laatste contactmoment in het daaropvolgende schooljaar mogelijk om een evaluatie en terugkoppeling te voorzien.

Meer info:

Colette Victor, projectcoördinator
E-mail: colette.victor@welzijnszorg.be
Tel: 02 548 26 74
Gsm: 0473 56 72 79

voor-wie

Voor wie

Wie mag zich inschrijven?

Dit project is gericht op alle secundaire scholen in Brussel en Vlaanderen, ongeacht hoe ver zij staan in het ontwikkelen en uitbouwen van een armoedebeleid op school.

Hoe inschrijven?

Vul het aanmeldingsfiche in om je school kandidaat te stellen

vraag-en-antwoord

Vraag en antwoord

Hoeveel scholen kunnen deelnemen?

We zullen in het eerste projectjaar een 45-tal scholen selecteren om mee in te stappen in het project. We zullen scholen kiezen uit diverse regio’s, onderwijsvormen, onderwijskoepels en met een verschillende sociale mix.

Wat kan dit project voor uw school betekenen?

Een goed doordacht kostenbeleid kan leiden tot een beter contact met alle leerlingen van uw school, alsook hun ouders. Door het bereiken van de meest kwetsbare groepen zullen ook zij zich meer verbonden voelen met de school en kunnen de leerlingen beter genieten van de onderwijskansen die hen worden geboden. De relatie tussen de ouders en de school zal hechter en respectvoller zijn, waardoor de schoolfacturen ook sneller betaald zullen worden.

Hoeveel kost het voor een school om in te stappen in dit project?

Het instappen in dit project is voor de school gratis. Wel vraagt het een engagement voor de school om hier intensief mee aan de slag te gaan. Mogelijks komen er in de loop van het traject drempels naar boven waar de school werk van kan maken, maar die ook wel centen kosten. Bv. de aankoop van klasrekenmachines om zo de kosten voor de ouders te drukken.

Welke inspanning vraagt dit project van een school?

De school / het schoolteam wordt uitgenodigd om:

 • Een visie te ontwikkelen rond ‘omgaan met kansarmoede’
 • Te reflecteren over het schooleigen kansarmoedebeleid
 • Samen na te denken over ‘beheersbare’ schoolrekeningen
 • ‘Klare wijn’ te schenken over de schoolrekeningen en dit ook helder te communiceren
 • Een invorderingsbeleid te ontwikkelen dat kosten beperkt en menselijk invordert
 • Aan een ‘open en respectvolle communicatie’ te werken met kansarme ouders
 • In gesprek te gaan met partners/ sociale diensten
 • Kansarme jongeren, ondanks financiële beperkingen, maximale kansen te bieden
 • Het traject mee te laten opvolgen door een pedagogisch begeleider

Welk extra werk vraagt dit project van een school?

Er zijn 7 contactmomenten met de school voorzien. Belangrijk om te weten is dat het invullen van deze contactmomenten altijd op maat van en in samenspraak met de school gebeurt.

 • 1 intakegesprek met de directie
 • 1 personeelsvergadering
 • 2 inhoudelijke bijeenkomsten van het schoolarmoedeteam
 • 1 pedagogische studiedag
 • 1 regionale open-venster avond
 • 1 evaluatie- en bijsturingsmoment (het schooljaar nadien)

Tijdens deze contactmomenten is de school bereid om haar pedagogisch project, visiedocumenten, schoolrekening, betalingsmodaliteiten, communicatie naar ouders… te herbekijken en aan te passen.

(Het schoolarmoedeteam bestaat minstens uit 1 (adjunct)directeur, 1 zorg/GOK-leerkracht (coördinator), 1 leerkracht, 1 administratieve medewerker, ouder(s))

Welke actoren binnen de schoolse context worden hier het beste betrokken?

Directie, mensen van het secretariaat, graadcoördinatoren, diegenen binnen het lerarenkorps met meer dan gewone aandacht voor gelijke onderwijskansen, ouders, CLB, schoolbegeleider…

Waarom werken met een ervaringsdeskundige?

Mensen in armoede zijn actieve partner in de strijd tegen armoede. Dit project maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van onze medewerker om een brug te slaan tussen de school en ouders met een armoedeproblematiek.

We zetten deze ervaringsdeskundigheid in op verschillende terreinen:

 • In dialoogtrajecten worden de reële problemen van ouders in armoede in kaart gebracht. De synthese van deze trajecten is de basis voor het opbouwen van de sensibiliseringsboodschap. Die inhoud wordt aangevuld met wetenschappelijk inzichten, terreinkennis en onderzoeksgegevens.
 • Bij vorming. Vanuit hun ervaringskennis ondersteunen ervaringsdeskundigen de vormingswerkers en maken ze het schoolteam gevoelig voor het perspectief van mensen in armoede. Ervaringsdeskundigen zijn in deze zowel rolmodel als brugfiguur. Dat ze werken vanuit een vergrote gevoeligheid voor de situatie en de beleving van mensen in armoede, maakt meteen ook hun professionele meerwaarde uit.

Wat is de rol van de ouders in dit project?

De ouders zijn een belangrijke partner in dit project. De finaliteit van het traject dat een school in het kader van dit project aangaat, is een beter kostenbeperkend schoolbeleid. Ook de communicatie tussen school en ouders, school en buurt en school en welzijnsactoren staat daarin centraal. Het optimaliseren van de communicatie gebeurt eveneens best in samenwerking met de betrokkenen (ic de ouders). Ouders zelf kunnen ook heel goede tips geven rond het verlagen van kosten op school. Soms kan dit ook in samenwerking met een lokale vereniging waar armen het woord nemen, Welzijnsschakel of andere groep.

Ouders in armoede hebben niet zelden zelf een vrij negatieve ervaring met ‘onderwijs’ en ‘school’. Dat maakt het voor hen niet evident om veel vertrouwen te stellen in het onderwijs als dé hefboom om armoede te bestrijden. Concreet is het belangrijk dat scholen dit inzien en van daaruit passend en volhoudend inzetten op uitbouwen van goed contact met deze ouders.

Wat houdt een traject op maat in?

 • 7 contactmomenten tussen school en vormingstandem
 • Vormingstandem = projectmedewerker + ervaringsdeskundige
 • Extra ondersteuning – telefoon, mail of extra bezoek
 • Gedurende één jaar: samen op zoek, maatgerichte aanpak, armoedebestrijding & opvolgen schoolfacturen

Het traject bevat 3 grote luiken:

 1. Sensibilisering – volledige schoolteam
 2. Een werkgroep – lange termijn – structureel rond thema werken
 3. Uitwisseling en netwerk opbouwen

Opbouw begeleidingstraject (contactmomenten):

01. Het intakegesprek (juli – oktober)

01_intake
 • Verschillende mensen rond tafel: directie, financiële medewerkers, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinators, graadcoördinators en leerkrachten, pastorale medewerker, CLB, beleidsmedewerker vanuit stad/gemeente/OCMW, pedagogische begeleider…
 • Waarom schreef de school zich in voor dit project?
 • Wat is de schoolfoto?
 • Wat zijn de 6 werkdomeinen? (Zie Werkdomeinen)
 • Speerpunten: ouderbetrokkenheid – preventief werken, eerder dan curatief – het belang netwerken – project van lange adem – open dialoog

02. De lancering (oktober – januari)

02_lancering
 • Tijdens personeelsvergadering – het hele schoolteam
 • Gevolgen onbetaalde schoolfacturen voor zowel school als kwetsbare
  gezinnen
 • Presenteren van de ‘schoolfoto’
 • Draagvlak creëren bij het schoolteam
 • Werven van vrijwilligers voor de werkgroep

03. Eerste inhoudelijke overleg werkgroep armoede (oktober – maart)

03_06_overleg
 • Vastleggen concrete doelen aan de hand van schoolfoto
 • De doelen in concrete acties omgieten
 • Ouders betrekken
 • Samenwerking externe partners
 • Concrete invulling pedagogische studiedagŸ

04. Pedagogische studiedag (gedurende het schooljaar)

04_pedagogisch
 • Draagvlak gedeelde visie op armoede versterken
 • Interactieve werkvormen
 • Bij voorkeur een hele dag, soms alleen halve dag mogelijk
 • Tijdens 1ste dagdeel: ‘Wat is armoede?’
 • Tijdens 2de dagdeel: Verbreding van concrete maatregelen van de gekozen werkdomein(en)

05. Openvenstermoment (april – mei)

05_open_venster
 • Een 10-tal deelnemende scholen uit bepaald regio
 • Uitwisseling ervaringen
 • Tips en trucs delen
 • Kennis maken regionale organisaties

06. Tweede inhoudelijke overleg werkgroep armoede (maart – juni)

03_06_overleg
 • Vertaalslag van doelstelling naar concrete actietekst
 • Realistische timing uitrollen verbeteracties
 • Realistisch beeld slaagkansen & mogelijke valkuilen

07. Evaluatie en bijsturingsmoment (het schooljaar nadien)

07_evaluatie
 • Evaluatie reeds gezette stappen
 • Bespreken valkuilen & uitdagingen
 • Brainstormen mogelijke oplossingen
 • Verdere ondersteuning nodig van externe partners

De 6 werkdomeinen zijn:

 1. Een doordachte en gedragen visie op armoede
 2. Goede communicatie met ouders
 3. Een gezond kostenbeleid
 4. Participatie van allé leerlingen
 5. Een duidelijke procedure voor het innen van een transparante
  schoolrekening
 6. Een goed werkend, transparant solidariteitsfonds

Uiteraard is de samenhang tussen de domeinen groot. Een school die kiest om te werken aan een transparante schoolrekening kan dit niet zonder in communicatie te gaan met de ouders. Wil een school aan de vernieuwing van hun solidariteitsfonds werken, kan dat niet zonder dat het personeel zich bewust wordt van de binnenkant van armoede enz.

Hoe aanmelden?

Heeft jouw school interesse in een maatgericht begeleidingstraject voor het schooljaar 20-21? Vul dan onderstaand formulier in.Algemeen

 

De naam van uw school:

Koepel:

Hoeveel leerlingen zijn er bij u op school:

Hoeveel leerkrachten zijn er bij u op school:

Welke onderwijsvormen heeft uw school:

En welke studierichtingen:

Hoeveel vestigingsplaatsen telt uw school:

Wie is de initiatiefnemer om mee te doen aan dit project (directie, zorgcoördinator, scholengroep, lokaal bestuur...):


Uw contactgegevens

 

Naam:

Functie:

Adres:

Gemeente:

Telefoon / GSM:

E-mail

Als er meerdere vestigingsplaatsen zijn, gelieve de contactgegevens van de verantwoordelijken van de andere vestigingsplaatsen hier te vermelden:

Kunt u kort (+- 5 regels) aangeven waarom uw school wil meedoen aan dit project:


aan-de-slag

Aan de slag

Download hier het draaiboek.

Bijlagen

Download de bijlagen in aparte bestanden door op de bijlage titel te klikken.

Informatie project
Traject
Tools
Praktijkverhalen
Openvenster

GENT 2019

WS: Helder communiceren met ouders – Eva Germeys en Marianne Van den Bremt

Duidelijke communicatie 6 tips (doc)

Duidelijke communicatie oefeningen (doc)

WS: Procedure opvolgen schoolfacturen - Julchen Buys (SOS Schulden op School vzw)

Procedure opvolging onbetaalde rekeningen (pdf)

Voorstel procedure opvolging facturen (pdf)

WS: Een goede samenwerking tussen ouders en school - Jan De Mets van UGent

Boeken links (doc)

Partnerschap met ouders (ppt)

Sjabloon uithangborden-diamanten-knipperlichten (doc)

WS: Hoe bruggen bouwen met ouders - Brugfiguren Gent

De brug slaan tussen school en ouders (ppt)

WS: Ontwikkelen van een kansarmoedebeleid op school – Ronald Van Gemerde en Marie Reusen

Ontwikkelen van een kansarmoedebeleid op school (pdf)

Kansarmoedebeleid Sint-Janshof (pdf)

Welke hefboom is de school in mijn leven (doc)

WS: Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust – Tommy Es & Miet De Bruycker

Met laptops aan de slag en toch nog kostenbewust (ppt)

Andere WS

Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (ppt)

Verrijkende visie – Marijn Somers & Miet De Bruycker (ppt)

De schoolrekening: Wat nu? – Marie Reusen (pdf)

POM (pdf)

LEUVEN 2019

Lezing: Orhan Agirdag, Professor onderwijs en samenleving, KU Leuven

Omgaan met culturele diversiteit (ppt)

WS: Helder communiceren met ouders – Eva Germeys en Marianne Van den Bremt

Duidelijke communicatie 6 tips (doc)

Duidelijke communicatie oefeningen (doc)

WS: Onderwijs toegankelijker maken voor mensen met een migratie achtergrond – Chris Wyns (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Toegankelijk onderwijs (ppt)

WS: Omgaan met weerstand – Bieze Van Wassenhoven

Kleur Bekennen: Omgaan met weerstand (ppt)

Andere WS

Solidariteitsfonds – Miet De Bruycker (ppt)

Wat je niet uitgeeft, moet je niet betalen – Marie Reusen (pdf)

Wat houdt het STOS-traject in? – Marie Reusen (pdf)

Nieuwsbrieven STOS
contact

Contact

Indien u vragen heeft of graag mondeling wat meer toelichting wenst, kan u steeds contact opnemen met de projectcoördinator “Samen tegen onbetaalde schoolfacturen”:

Colette Victor

Welzijnszorg vzw
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel

02 548 26 74
0473 56 72 79

colette.victor@welzijnszorg.be

stos nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Vul hieronder, in het vakje, uw e-mail adres in en blijf op de hoogte van onze acties, goede voorbeelden en materialen.

Privacybeleid gelezen en ik ga akkoord.

Nieuwsbrief

Wil je ook onze nieuwsbrief met tips en tricks en nieuwe goede praktijken ontvangen? Schrijf je hier in.

Privacybeleid gelezen en ik ga akkoord.