Basis- en secundaire scholen

Traject op maat

We begeleiden basis- en secundaire scholen op maat om een bewust armoede- en kostenbeleid uit te werken. Om tot duurzame resultaten te komen, werkten we een kader uit waarbij we van scholen een aantal engagementen verwachten.

Doorheen het traject bouwen we samen met de school aan een visie op het vlak van armoede én aan concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van de school. Deze dienen tegen het einde van het schooljaar geïmplementeerd te worden in het schoolreglement, zodat scholen het daaropvolgende schooljaar acties verwezenlijken. Eenvoudige acties kan de school al tijdens het eerste schooljaar uitvoeren.

Scholen getuigen over het Krijt traject

KOSH 123, Herentals (secundair)

Spes Nostra, Heule (secundair)

De Mozaïek, Kessel-lo (basisschool)

Reacties van enkele scholen over hun traject:

Reacties van enkele scholen over hun traject:

Mogelijke acties die een school kan implementeren zijn:

 • Een sterke ouderwerking uitbouwen met aandacht voor laagdrempelige communicatie over de schoolrekening.
 • Netwerken uitbouwen met organisaties zoals een OCMW, een lokale armoedeorganisatie, schoolopbouwwerk, …
 • Uitwerken van een duidelijke en transparante kostenraming en schoolrekening.
 • Uitwerken van een duidelijke procedure voor het innen van schoolfacturen.
 • Activiteiten en (meerdaagse) uitstappen betaalbaarder maken.
 • De school ondersteunen in het uitwerken van een gezond boeken- of digitaal beleid.
 • Het vermijden van verborgen kosten.
 • Het uitwerken van een visie op armoede.
 • Het opleiden van het inschrijvingsteam.
 • Tips en tricks voor het personeel over hoe om te gaan met armoedesituaties in de klas.

Het traject loopt één schooljaar en de begeleiding is gratis. Deelnemende scholen worden begeleid door een vormingsduo dat bestaat uit een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting.

Zes domeinen

Vzw Krijt biedt ondersteuning op zes verschillende domeinen. De school kiest zelf met welke domeinen ze prioritair aan de slag wil gaan.

 • Visie op armoede: visie op kansarmoede en over kansarmoede zelf.
 • Communicatie: schriftelijk en mondeling met ouders in (kans)armoede.
 • Kostenbeleid: hoe kunnen scholen kosten verminderen?
 • Schoolrekening: hoe stellen en volgen scholen die het best op?
 • Participatie: hoe kunnen scholen leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden om deel te nemen aan onderwijs en leerprocessen?
 • Solidariteitsfonds: indien er een sociale kas is, hoe kan een school die het best aanwenden en wat zijn manieren om ze te vullen?

Zes domeinen

Vzw Krijt biedt ondersteuning op zes verschillende domeinen. De school kiest zelf met welke domeinen ze prioritair aan de slag wil gaan.

 • Visie op armoede: visie op kansarmoede en over kansarmoede zelf.
 • Communicatie: schriftelijk en mondeling met ouders in (kans)armoede.
 • Kostenbeleid: hoe kunnen scholen kosten verminderen?
 • Schoolrekening: hoe stellen en volgen scholen die het best op?
 • Participatie: hoe kunnen scholen leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden om deel te nemen aan onderwijs en leerprocessen?
 • Solidariteitsfonds: indien er een sociale kas is, hoe kan een school die het best aanwenden en wat zijn manieren om ze te vullen?

Drie pijlers

Samen met de school werken we op drie pijlers:

 1. Een werkgroep werkt structureel een beleid uit. De werkgroep kan bestaan uit een nieuw samengesteld of een bestaand team. We zetten in op preventief werken, waarbij we samen met de school kijken op welke manier jullie omgaan met de verschillende kostenposten voor de leerlingen en hoe jullie omgaan met onbetaalde schoolfacturen en armoedesituaties. Daarnaast gaat er aandacht naar het curatief aspect. Hoewel we ervan uitgaan dat het volume van onbetaalde schoolfacturen kan dalen met een goed schoolbeleid, zal dit probleem blijven bestaan. Scholen zijn immers niet verantwoordelijk voor de hele armoedeproblematiek. Hiervoor wordt aandacht besteed aan sociale invordering via onder andere een samenwerking met het lokale OCMW of CAW. De basis voor het uitzetten van het beleid is de schoolfoto. Deze helpt de werkgroep om concrete verbeteracties te ontwikkelen.
 2. We sensibiliseren het hele schoolteam rond armoede en kostenbeleid.
 3. We zetten in op netwerken en uitwisselen met andere organisaties op twee manieren. We streven ernaar dat lokale organisaties deel uitmaken van de werkgroep, een lokale armoedeorganisatie, OCMW, CLB, … en daarnaast organiseren we een ontmoetingsmoment tussen de deelnemende scholen en andere organisaties.

Contactmomenten

Een Krijttraject is opgebouwd uit minimum 7 contactmomenten:

Intakegesprek

Eén intakegesprek waarin we de verwachtingen van de school en het vormingsduo bespreken.

Vanuit de school nemen volgende functies best deel aan dit gesprek: directie, GOK-, zorg- en leerlingbegeleiding, administratie, leerkrachten en pedagogische schoolbegeleiders. Op die manier krijgen we een brede blik op de school. Tijdens het intakegesprek bespreken we ook een eerste invulling van de drie pijlers: wie zal deel uitmaken van de werkgroep, wanneer sensibiliseren we het schoolteam en hoe betrekken we andere organisaties? Scholen krijgen na dit intakegesprek een aantal vragenlijsten voor de werkgroep, leerkrachten, ouders en leerlingen. Samen met een analyse van schooldocumenten rond kosten en armoedebeleid vormen die vragenlijsten de basis voor de schoolfoto die wij voor de school uitwerken.

Werkgroepen

Een minimum van twee inhoudelijke werkgroepen.

Tijdens de eerste werkgroep bespreken we de schoolfoto en kiest de school op welke domeinen ze eerst acties zal ondernemen. Tijdens de tweede werkgroep plannen we concrete doelen in door middel van een actietekst. We verwachten dat de school tussen deze twee werkgroepen zelf nog samenkomt en verder werkt zonder onze aanwezigheid. We geven tussendoor input via mail of telefoon.

Vormingsmomenten

Twee vormingsmomenten voor het voltallige schoolpersoneel.

Tijdens een lancering stellen we het project en de schoolfoto voor. Op de pedagogische studiedag sensibiliseren we het personeel rond armoede en kosten. We werken de pedagogische studiedag samen uit met de werkgroep zodat hij aansluit bij de vragen van de school én de gekozen domeinen om aan te werken.

Openvenstermoment

We organiseren jaarlijks een aantal openvenstermomenten: ontmoetingsmomenten tussen scholen, schoolbetrokken organisaties en experts.

Ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen. Scholen die een Krijt-traject volgen, nemen gratis deel. Centraal bij deze openvenstermomenten staat de uitwisseling van ervaringen, het delen van tips en trucs en de kennismaking met regionale organisaties. We zorgen ervoor dat er steeds een aanbod is uit de verschillende domeinen die te maken hebben met een bewust armoede en – kostenbeleid: visie, kostenbeleid, communicatie, participatie, schoolrekening en solidariteitsfonds. De data van deze momenten delen we mee in onze nieuwsbrief. Of je vindt ze op deze pagina een drietal maanden voor er één plaatsvindt.

Terugkommoment

Eén terugkommoment het schooljaar na deelname aan het project.

Hierin evalueren we hoe de implementatie van de gekozen acties verloopt en of de werkgroep verankerd geraakt is in de school. Daarnaast bespreken we welke ondersteuning eventueel nog nodig is.

School aanmelden

Vzw Krijt roept noodgedwongen een tijdelijke aanmeldingsstop in voor nieuwe scholen. Voor schooljaar 23-24 hebben we bijna driedubbel zoveel aanmeldingen gekregen dan dat we plaatsen hebben. We proberen eerst deze wachtlijst weg te werken voordat we nieuwe aanmeldingen aanvaarden.

In de loop van 2024 zullen we de aanmeldingsprocedure terug opstarten. Dan zullen we werken met een systeem van doorlopende aanmeldingen.

Heeft jouw school interesse in een begeleidingstraject om een kosten- en/of armoedebeleid op maat van jullie school uit te werken? Wil je op de hoogte worden gehouden wanneer scholen zich opnieuw kunnen aanmelden? Laat hier je gegevens achter. En schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de werking neem contact op met Colette Victor op 0473 567 279 of colette.victor@vzwkrijt.be.