Basis- en secundaire scholen

Traject op maat

We begeleiden gratis scholen op maat om een bewust armoede- en kostenbeleid uit te werken. Om tot duurzame resultaten te komen, hebben we een kader uitgewerkt waarbij we van scholen een aantal engagementen verwachten.

 • Doel van het traject is werken aan een bewust armoede – en kostenbeleid. Doorheen het traject bouwen we samen met de school aan een visie op het gebied van armoede én concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van de school. Deze dienen tegen het einde van het schooljaar o.a. geïmplementeerd te worden in het schoolreglement, zodat scholen het daarop volgende schooljaar acties implementeren. Eenvoudige acties kan de school al tijdens het eerste schooljaar uitvoeren.
 • Het traject loopt één schooljaar.
 • Deelnemende scholen worden begeleid door een vormingsduo bestaande uit een vormingsmedewerker en een ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting.
 • STOS biedt ondersteuning op verschillende domeinen. De school kiest zelf met welke domeinen zij prioritair aan de slag wil gaan.

Visie op armoede

Communicatie

Kostenbeleid

Schoolrekening

Participatie

Solidariteitsfonds

 • Samen met de school werken we op 3 lijnen:
  • Een werkgroep werkt structureel een beleid uit. De werkgroep kan bestaan uit een nieuw samengesteld of een al bestaand team. We zetten in op preventief werken, waarbij we samen met de school bekijken op welke manier jullie omgaan met de verschillende kostenposten voor de leerlingen en hoe jullie omgaan met onbetaalde schoolfacturen en armoedesituaties. Daarnaast gaat er ook aandacht naar het curatief aspect. Hoewel we er van uitgaan dat het volume van onbetaalde schoolfacturen kan dalen met een goed schoolbeleid, zal dit probleem blijven bestaan. Scholen zijn immers niet verantwoordelijk voor de hele armoedeproblematiek. Hiervoor wordt aandacht besteed aan sociale invordering. Dit onder meer via samenwerking met het lokale OCMW of CAW. De basis voor het uitzetten van het beleid is de schoolfoto. Deze helpt de werkgroep om concrete verbeteracties te ontwikkelen.
  • We sensibiliseren het hele schoolteam rond armoede en kostenbeleid.
  • We zetten in op netwerking en uitwisseling met andere organisaties. Dit op twee manieren. We streven ernaar dat lokale organisaties deel uitmaken van de werkgroep; een lokale armoede-organisatie, OCMW, CLB,… . Daarnaast organiseren we een ontmoetingsmoment tussen de deelnemende scholen en andere organisaties
 • We voorzien per school minimum 7 contactmomenten:

Intakegesprek

Eén intakegesprek waarin we de verwachtingen van de school en het vormingsduo bespreken. Vanuit de school nemen volgende functies best deel aan dit gesprek: directie, GOK/zorg/leerlingbegeleiding, administratie, leerkracht, pedagogisch schoolbegeleider. Op die manier krijgen we een brede blik op de school. Tijdens het intakegesprek bespreken we ook een eerste invulling van de drie lijnen: wie zal deel uitmaken van de werkgroep, wanneer sensibiliseren we het schoolteam en hoe betrekken we andere organisaties? Scholen krijgen na deze intake een aantal vragenlijsten (voor werkgroep, leerkrachten, ouders, leerlingen). Samen met een analyse van schooldocumenten rond kosten en armoedebeleid, vormen die vragenlijsten de basis voor een schoolfoto. Wij werken de schoolfoto uit voor de school.

Werkgroepen

Twee werkgroepen. Tijdens de eerste werkgroep bespreken we de schoolfoto en kiest de school op welke domeinen ze eerst acties zal ondernemen. Tijdens de tweede werkgroep plannen we concrete doelen in, dit in een actietekst. We verwachten dat de school tussen deze twee werkgroepen zelf nog samenkomt/verder werkt zonder onze aanwezigheid. We geven tussendoor input via mail of telefoon.

Vormingsmomenten

Twee vormingsmomenten voor het voltallige schoolpersoneel. Tijdens een lancering stellen we het project en de schoolfoto voor. Op de pedagogische studiedag sensibiliseren we het personeel rond armoede en kosten. We werken de pedagogische studiedag samen uit met de werkgroep zodat hij aansluit bij de vragen van de school én de gekozen domeinen om aan te werken.

Open-venstermoment

Eén open-venstermoment waarin deelnemende scholen elkaar op een gestructureerde wijze ontmoeten om ervaringen, kennis en tips uit te wisselen. Ook kennismaking met sociale organisaties hoort daarbij.

Terugkommoment

Eén terugkommoment het schooljaar na deelname aan het project. Hierin evalueren we hoe de implementatie van de gekozen acties lukt en of de werkgroep verankerd is geraakt in de school. We bespreken tevens welke ondersteuning eventueel nog nodig is.

School aanmelden

Wil je je school aanmelden? Dat kan via dit inschrijvingsformulier of door te klikken op onderstaande knop.

Scholen hebben tot 31 maart 2021 om zich kandidaat te stellen voor schooljaar ’21-’22.

Benieuwd welke resultaten het project oplevert? Dat vind je hier.

Studiedagen

We organiseren open- venstermomenten: ontmoetingsmomenten tussen scholen, schoolbetrokken organisaties en experts. Ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen. Scholen die een STOS-traject volgen, nemen gratis deel.

 • Centraal bij deze open-venstermomenten staat uitwisseling van ervaringen, het delen van tips en trucs en kennismaking met regionale organisaties. We zorgen ervoor dat er steeds een aanbod is uit de verschillende domeinen die te maken hebben met een bewust armoede en –kostenbeleid: visie, kostenbeleid, communicatie, participatie, schoolrekening en solidariteitsfonds.
 • De data van deze momenten delen we mee in onze nieuwsbrief. Of je vindt ze op deze pagina een drietal maanden voor er één plaats vindt.